Salgsbetingelser

 1. Avtalen

Ezlyn AS selger personlig hygieneartikler på løpende abonnementsbasis uten bindingstid.
Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt i disse avtalevilkår. Avtalen kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

 1. Partene

«Selger» er: Ezlyn AS
Org. nr.: 921057830
Adresse: Parkveien 79, 0254 Oslo
E-post: kundeservice@ezlyn.no

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».
«Tjenesten» referer til abonnementstjenesten.
«Produktet» er varen som leveres i abonnementstjenesten.

Kontaktinformasjon kundeservice

E-post: kundeservice@ezlyn.no
Post: Ezlyn AS, Parkveien 79, 0254 Oslo

Lager og returadresse

Ezlyn AS, v/ Direct House, Bjørumsvegen 15, PB 19, 4855 Froland

 1. Avtaleinngåelse, aksept og endring av avtalevilkårene

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Kjøper mottar ordrebekreftelse på e-post som viser bestilte produkt, antall og pris. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, dersom du oppdager feil på ordrebekreftelsen må du ta kontakt med selger. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår, angreskjema og opplysningsskjema om angrerett. Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

 1. Abonnement, varighet og oppsigelse

Ved bestilling inngår Kjøper avtale om abonnement for ønsket Produkt, til pris og leveringsintervall som beskrevet i ordrebekreftelsen. Abonnementet er uten bindingstid, og løper til Kjøper sier opp.

Abonnementet kan sies opp når som helst etter bestilling, men senest innen oppsigelsesfristen/endringsfristen som står på din faktura. Ved for sen oppsigelse forplikter du deg til å motta neste planlagte levering i tjenesten. Ta kontakt med kundeservice for å stoppe ditt abonnement. Selger forholder seg retten til å stoppe leveringer dersom betaling for flere forsendelser uteblir.

Du kan når som helst pause abonnementet. Ta kontakt med kundeservice.

 1. Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller skreddersy ditt abonnement.

 1. Levering

Levering av Produkt skjer per brevpost direkte til postkassen. Normalt vil du motta Produkt ved første forsendelse innen 3-10 dager fra bestilling, og senest innen 20 dager etter bestilling. Etterfølgende Produkt vil leveres slik det fremgår av leveringsintervallet på ordrebekreftelsen, pluss/minus 10 dager avhengig av postgang.

 1. Angrerett

Ønsker du å benytte deg av angreretten så skal angrefristskjema benyttes. Angreretten forutsetter at du må gi beskjed innen 14 dager fra du mottar første forsendelse. Varen, inklusiv vedlagte faktura samt utfylt angrefristskjema sendes tilbake. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet.

Det er kun angrerett på første pakke. Det er ikke angrerett på videre abonnement forsendelser. Dersom ikke annet fremkommer blir originalkrav stående selv om vare sendes tilbake.

Varer skal returneres til: Ezlyn AS v/ Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland.

 1. Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.

 1. Priser og betaling

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen.

Oppgjør skjer ved betaling av faktura. Faktura med 14 dagers kredittid sendes på epost etter bestilling. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Arvato Finance AS. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Arvato Finance AS. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Selger, i samarbeid med Arvato Finance AS, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev. Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet. Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats. Ved uteblivelse av betaling kan Selger stoppe Tjenesten uten forvarsel (jf. pkt.4)

 1. Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger. Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, men kan benyttes av Selger. Person- og bestillingsopplysninger kan allikevel i tilfeller utleveres etter pålegg fra offentlige etater, eller i forbindelse med kredittsjekk av Kjøper samt oppfølging og inndrivelse av ubetalte fordringer. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet. Du forplikter deg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten.

 1. Produktinnhold, bruk og virkning

Selger fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende uforsiktig bruk av Produktet.

Vedlagt første forsendelse finnes informasjon om hvordan Produktet bør brukes. Det anbefales å følge denne, samt bytte barberblader ofte for å unngå irritert hud og nupper.

 1. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.